مهراد لبخند زیبای خدا

شرح حال شازده مهراد

سفر به دیار خراسان در آستانه ورود به سی سالگی ام

نمیدونم شما به طلبیده شدن اعتقاد دارین یا نه ؟؟؟؟ ولی من در مورد  امام رضا(ع) بشدت معتقدم و طوری بوده که هر بار خواستیم بریم مشهد، خودش جور شده و ما همیشه مهمون آقا بودیم... سه شنبه 18 شهریور بود که خاله ام زنگ زد و پیشنهاد مسافرت داد و نمیدونم چرا با وجود اینکه زمانش خیلی برام مناسب نبود نتونستم نه بیارم وچهارشنبه ای از جاده کناره عازم مشهد شدیم بدون رزرو اتاق و بلیط ساعت سه نصفه شب رسیدیم ساری و تصمیم گرفتیم به جای اینکه دنبال هتل بگردیم همون چند ساعت باقیمانده شبو تو چادر بخوابیم.همین که رفتیم تو چادر برای خواب آقای پسر که تو ماشین خستگی شو گرفته بود و خوابش رو کرده بود تازه بیدار شدن و آهنگ بییم بییم رو...
4 مهر 1393
1