.: گل عشق ما مهراد تا این لحظه ، 5 سال و 14 روز سن دارد :.
.: پیوند عاشقانه ما تا این لحظه ، 9 سال و 10 ماه و 6 روز سن دارد :.
.: میوه زندگی ما مهرا تا این لحظه ، 4 ماه سن دارد :.