.: گل عشق ما مهراد تا این لحظه ، 5 سال و 6 ماه و 3 روز سن دارد :.
.: پیوند عاشقانه ما تا این لحظه ، 10 سال و 3 ماه و 25 روز سن دارد :.
.: میوه زندگی ما مهرا تا این لحظه ، 9 ماه و 20 روز سن دارد :.